Διονύσιος Σταμίρης


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: dstamiris@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Εμπορικές
 • Βιομηχανικές
 • Παροχής υπηρεσιών
 • Ξενοδοχειακές
 • Ναυτιλιακές
 • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Θέση
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας (Σ.Ο.Ε.Λ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Εκπαίδευση & Επαγγελματικά Προσόντα

Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, έλαβε το πτυχίο του το 2004, με κατεύθυνση στην Λογιστική και το 2007 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2010 ολοκλήρωσε με επιτυχία και έλαβε το Επαγγελματικό Δίπλωμα Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του ΣΟΕΛ. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και έχει άδεια ασκήσεως Οικονομοτεχνικού επαγγέλματος.

 • Εξειδίκευση στα ΔΠΧΑ και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας Ν. 4548/2018 και των Εταιρικών μετασχηματισμών Ν. 4601/2019
 • Σύμβουλος σε φορολογικά και λογιστικά θέματα

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Από το 2007 – 2008 εργάστηκε στο Ελεγκτικό Τμήμα της εταιρίας «Pricewaterhouse Coopers S.A, Athens» ως Assistant Auditor.
 • Από το 2008 – 2020 εργάσθηκε στο Ελεγκτικό Τμήμα της εταιρίας «ΣΟΛ Crowe» ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής συμμετέχοντας στον έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιριών (καταρτισμένων βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων/Ε.Λ.Π. αλλά και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς/Δ.Π.Χ.Α.). Επίσης συμμετείχε σε έργα Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence), σε Αποτιμήσεις και Μετασχηματισμούς Εταιριών.
 • Από τις αρχές του 2020 είναι στέλεχος της «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές».