Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κατανοώντας την επιχείρησή σας

Το επιχειρείν δεν αφορά μόνο αριθμούς
Η βαθιά κατανόηση της επιχείρησής σας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται οδηγεί τους συμβούλους της UHY Axon Certified Auditors και των άλλων εταιρειών-μελών του δικτύου UHY να σας βοηθήσουν να επιτύχετε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αύξηση της κερδοφορίας.

Σας βοηθάμε να εκμεταλλευτείτε επιχειρηματικές ευκαιρίες, είτε μέσω του εντοπισμού νέων επενδυτών και συνεργατών είτε μέσω της ανάπτυξης και της εκτέλεσης μιας στρατηγικής απόκτησης.

Από ανεξάρτητες μελέτες έως διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις
Οι επιχειρηματικές και λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ολόκληρο το δίκτυο της UHY περιλαμβάνουν υποστήριξη στην προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σε Δ.Π.Χ.Α ή US GAAP, εκθέσεις διαχείρησης και βοήθεια στην προετοιμασία προϋπολογισμών (budgeting) και χρηματοοικονομικών προβλέψεων (financial projections).

Είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ή την αναθεώρηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και στη διενέργεια ανεξάρτητων επιχειρηματικών μελετών και αποτιμήσεων για δανειστές και επενδυτές. Πολλοί πελάτες έχουν χρησιμοποιήσει το διεθνές μας δίκτυο για να υποστηρίξουν την επέκταση τους σε νέες αγορές, να αναπτύξουν διασυνοριακές κοινοπραξίες ή να αναθέσουν επιχειρηματικές διαδικασίες σε περιοχές χαμηλότερου κόστους (outsourcing).

To εύρος των επιχειρηματικών και λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς
 • Αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου
 • Aποτιμήσεις εταιρειών (valuations)
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Επιχειρηματικά σχέδια και ανεξάρτητες επιχειρηματικές μελέτες
 • Tήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Μετατροπές οικονομικών καταστάσεων, π.χ. από ΕΛΠ σε IFRS ή US GAAP
 • Προϋπολογισμούς και χρηματοοικονομικούς σχεδιασμούς (budgeting and financial planning)
 • Προβλέψεις ταμειακών ροών και κερδών
 • Πτωχεύσεις και εταιρικές λύσεις
 • Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Επανεξέταση συστημάτων αναφοράς στη διοίκηση
 • Σχηματισμοί εταιρειών και γραμματειακή υποστήριξη καθώς και βοήθεια εύρεσης έδρας
 • Μισθοδοσία και άλλες διοικητικές υπηρεσίες
 • Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R)