Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Βιογραφικών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα επεξεργαστούμε με εχεμύθεια τα προσωπικά σας δεδομένα που θα αναγράψετε στη φόρμα υποβολής αιτήματος ανεύρεσης θέσης εργασίας και στο βιογραφικό σας σημείωμα αποκλειστικά για το σκοπό κάλυψης της εργασιακής θέσης για την οποία υποβάλλατε αίτηση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτο μέρος, ούτε να τηρηθούν σε αρχείο. Θα διαγραφούν μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης σας.

Έχετε το δικαίωμα αποστέλλοντας αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data.protection@axonaudit.gr να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή, να ζητήσετε τη διαγραφή τους πριν την τασσόμενη από εμάς εύλογη προθεσμία, τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων, περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τέλος, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).