Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε την επιχείρηση σας

Αντιμετωπίζουμε τους τακτικούς και άλλης φύσεως ελέγχους ως μια ευκαιρία να σας παρέχουμε κάτι πολύ περισσότερο από τη νόμιμη συμμόρφωση. Οι ειδικοί μας παρέχουν συμβουλές που είναι απόρροια εξειδικευμένης γνώσης και πληθώρας εμπειριών λόγω της ενασχόλησης με ευρεία κλίμακα πελατών, διαφορετικού μεγέθους και πολυπλοκότητας. Όπως συμβαίνει με όλους τους πελάτες μας, η ομάδα μας με επικεφαλή κάποιον συνέταιρο θα αφοσιωθεί στο να σας παρέχει υγιείς εμπορικές συμβουλές για οποιεσδήποτε στρατηγικές ιδέες μπορεί να έχετε ή για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε. Θα κάνουμε δική μας υπόθεση να κατανοήσουμε τη δική σας επιχείρηση, συμβουλεύοντας σας και προτείνοντας προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Προσαρμογή στις ανάγκες σας

Κατανοούμε ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησής σας. Αυτό μας επιτρέπει να αποκτήσουμε εικόνα για το πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας και μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ορθές συμβουλές που δύναται να ενισχύσουν την ανάπτυξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησή σας. Οι πολύ έμπειρες ομάδες ελέγχου μας προσπαθούν όχι μόνο να επισημάνουν τομείς ευκαιριών, αλλά και να υποδείξουν πρακτικές λύσεις σε υποβόσκουσες προκλήσεις εντός της επιχείρησής σας, βοηθώντας τελικά να μειωθεί ο κίνδυνος και να προστατευθεί η επιχείρησή σας.

Στόχος μας είναι να αποφύγουμε εκπλήξεις, προβλέποντας ζητήματα που μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες, και συνεργαζόμενοι με εσάς να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα εν τη γενέσει τους. Ο προσδιορισμός αυτών των τομέων ανησυχίας μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά σας, αλλά και να σας παράσχει βασικές γνώσεις στις οποίες θα βασίσετε τις μελλοντικές επιχειρηματικές σας αποφάσεις.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Υπηρεσίες Eλέγχων που προσδιορίζονται από το νόμο

  • Τακτικοί Έλεγχοι Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Δ.Π.Χ.Α., Ε.Λ.Π., US GAAP)
  • Έλεγχοι Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Έλεγχοι Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Οικονομικοί Έλεγχοι για εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α

Λοιποί Έλεγχοι

  • Εργασίες εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με χρηματοοικονομική πληροφόρηση
  • Επισκοπήσεις ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Συνδυασμός οικονομικών πληροφοριών και χρηματοοικονομικών μελετών
  • Λοιποί έλεγχοι και πιστοποιήσεις

Έλεγχοι Αξιοπιστίας

Το γραφείο μας έχει εκτελέσει ως υπεργολάβος μεγάλο αριθμό ειδικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα σε:

  • Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας
  • Πόρους Διάθεσης Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων

Παρέχουμε ελεγκτικές υπηρεσίες που καλύπτουν σημαντικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, όπως: Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά ιδρυμάτα, Εμπορικές και Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές, Μεταφορικές και Νατυτιλιακές επιχειρήσεις, Δημόσιοι οργανισμοί όπως Δήμοι και Νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ προώθησης πολιτισμού και τεχνών.

Φορολογικός έλεγχος

Η UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές, ως εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, παρέχει υπηρεσίες υποχρεωτικού φορολογικού ελέγχου.

Ο φορολογικός έλεγχος, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 65A του ν.4174/2013, αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από Ορκωτούς Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ.174Α’).

Η εργασία μας διεξάγεται με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα πλαίσια της εργασίας μας συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, ενώ σχεδιάζουμε και διενεργούμε την εργασία μας με σκοπό την απόκτηση διασφάλισης για τα υπό εξέταση φορολογικά αντικείμενα από κάθε ουσιώδη άποψη.

H προσέγγιση μας

Η προσέγγισή μας δίνει πραγματική έμφαση στην έγκαιρη επικοινωνία και διαρκή ενημέρωση της επιχείρησης για κάθε βήμα της διαδικασίας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών της και του χρονοδιαγράμματος σε κάθε στάδιο. Μέσω αυτής της τακτικής επικοινωνίας μαζί σας, αποκτούμε βαθιά κατανόηση των στόχων και των προσδοκιών σας, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Είμαστε σε θέση με την τεχνογνωσία μας να σας παρέχουμε συμβουλές για τις αποφάσεις και τα επιχειρηματικά θέματα που αντιμετωπίζετε εγκαίρως. Με την εμπειρία μας και την αμφίδρομη επικοινωνία σε όλη τη διαδικασία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ενημερώσεων (updates) που αφορούν είτε απαιτήσεις αναφοράς (reporting requirements), είτε νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές σας καταστάσεις, βελτιώνονται οι διαδικασίες και ο τρόπος κατάρτισης των χρηματοοικονομικών αναφορών.

Στο τέλος της ελεγκτικής εργασίας μας, σας παρέχουμε έκθεση που καλύπτει τα σχετικά ζητήματα που σας έχουν γνωστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Όπου μπορεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των λογιστικών διαδικασιών και ελέγχων, βελτίωσης της ποιότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών ή εξοικονόμησης κόστους, θα το συζητήσουμε μαζί σας για να ελέγξουμε την πραγματική ακρίβεια και την πρακτικότητα των προτάσεών μας.