Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2-4 Δεκεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εταιρεία μας διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2021.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε online μέσω ειδικής πλατφόρμας και συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη της εταιρείας μας και στελέχη άλλων ελεγκτικών εταιρειών.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 23-24 Οκτωβρίου 2020

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εταιρεία μας διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2020.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε online μέσω ειδικής πλατφόρμας και συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη της εταιρείας μας και στελέχη άλλων ελεγκτικών εταιρειών.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 14-16 Νοεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των ΟΕΛ, η εταιρεία μας οργάνωσε τριήμερο σεμινάριο με διάφορα θέματα όπως:

  • Η νέα νομοθεσία για τις Α.Ε. & τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
  • Εταιρικές Πράξεις, Λογιστική Αποτύπωση & Κόστος Κεφαλαίου
  • IAS 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Φορολογικός Έλεγχος / Ν.4172/2013 – Εικονικά Τιμολόγια – Συνήθη ευρήματα σε επανέλεγχο από τις φορολογικές αρχές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 8-10 Νοεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των ΟΕΛ, η εταιρεία μας οργάνωσε τριήμερο σεμινάριο με διάφορα θέματα όπως:

  • Κοστολόγηση, Βιομηχανικός Λογισμός & Διαχειριστική Λογιστική Κόστους, Διοικητική Λογιστική
  • IFRS – ΔΠΧΑ 16
  • Ν. 4548/2018, περί Ανωνύμων Εταιρειών και Ν. 4541/2018
  • ΦΠΑ και Φορολογία Χαρτοσήμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ