Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 14-16 Νοεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των ΟΕΛ, η εταιρεία μας οργάνωσε τριήμερο σεμινάριο με διάφορα θέματα όπως:

  • Η νέα νομοθεσία για τις Α.Ε. & τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
  • Εταιρικές Πράξεις, Λογιστική Αποτύπωση & Κόστος Κεφαλαίου
  • IAS 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Φορολογικός Έλεγχος / Ν.4172/2013 – Εικονικά Τιμολόγια – Συνήθη ευρήματα σε επανέλεγχο από τις φορολογικές αρχές