‘Εκδοση Λογιστικής Οδηγίας για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Εκδόθηκε από την Ε.Λ.Τ.Ε. η Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014, “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”