Έκθεση Διαφάνειας

Ο νόμος 4449/2017 προς εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (537/2014) περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ελεγκτές την υιοθέτηση ενιαίων κανονισμών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφεξής τη σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας.

Η UHY Άξων Ορκωτοί Ελεγκτές παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας, η οποία παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την δραστηριότητά της, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας, καθώς επίσης και πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα ποιότητας ελέγχου, τις διαδικασίες διασφάλισης ανεξαρτησίας, το ανθρώπινο δυναμικό, θέματα εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες.